Brugen af CRP-test i almen praksis

Brugen af CRP-test i almen praksis

Brugen af CRP-test i almen praksis

Hvad fokuserer vi på?

Afsættet for klyngedrøftelsen er antal afregnede CRP-målinger (ydelse 7120) pr. praksis i en periode på 3-5 år.

Data viser på ydernummerniveau:

 • Andel af sikrede patienter i praksis, som har fået foretaget CRP-måling (ydelseskode 7120) i en periode på 3-5 år.
 • Udvikling i brugen af 7120 i en periode på 3-5 år på praksisniveau.
 • Procentantal af CRP-målinger på børn 0-15 år i det aktuelle år på praksisniveau.
 • Praksis’ procentvise afvigelse fra klyngens gennemsnitlige antal CRP-målinger.

CRP-testen i almen praksis

Der er de senere år samlet set sket en markant stigning i anvendelsen af CRP-test i almen praksis. Observationelle og randomiserede forsøg har vist, at CRP kan anvendes ved akutte luftvejsinfektioner til at reducere antibiotikaforbruget, uden at det øger sygeligheden eller komplikationsraten. Hvor stor reduktion i antibiotikaforbruget, der kan forventes ved brug af CRP, afhænger af de anvendte grænseværdier.

Kilde: DSAM vejledning CRP

Andre studier peger på, at CRP-testen i sig selv ikke entydigt reducerer antibiotikaforbruget.

Kilde: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:843034/FULLTEXT01.pdf
Kilde: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010130.pub2/full

 

Indikation

CRP-test kan benyttes ved mistanke om akut inflammatorisk tilstand samt mistanke om kronisk infektion eller inflammatorisk sygdom samt monitorering af kroniske og akutte inflammatoriske sygdomme.

CRP-testen er et lægeligt hjælperedskab, som sammen med anamnese og klinisk undersøgelse kan underbygge den kliniske beslutningsproces med henblik på at udelukke en klinisk betydende bakteriel infektion.

Hvis man er sikker på, at en infektion enten bør eller ikke bør behandles med antibiotika, er der som udgangspunkt ingen grund til at lave en CRP-test.

En forhøjet værdi og især en let forhøjet værdi er et uspecifikt fund.

https://vejledninger.dsam.dk/luftvejsinfektioner/?mode=visKapitel&cid=747
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/c-reaktivt-protein-crp/

OBS: Der kun er begrænset videnskabelig dokumentation for anvendelsen af CRP ved øvre luftvejsinfektioner udover akut rhinosinuitis.

CRP er udokumenteret og ikke relevant ved akut faryngo-tonsillitis eller akut otitis media.

CRP-målinger < 24 timer fra sygdomsdebut bør anvendes med forsigtighed, da der som regel går mindst 1 døgn, før man kan forvente en væsentlig stigningi koncentrationen af CRP.

Forsigtighed anbefales ved brug af CRP til børn eller ved svær komorbiditet i almen praksis pga. få data vedrørende disse patientgrupper.

https://vejledninger.dsam.dk/luftvejsinfektioner/?mode=visKapitel&cid=747

Antibiotika?

En CRP-måling < 20 mg/l taler imod bakteriel infektion, og antibiotika kan som regel undlades.

Hos en ikke-akut medtaget patient med CRP mellem 20 og 75 mg/l, kan en vent og se-recept overvejes.

https://vejledninger.dsam.dk/luftvejsinfektioner/?mode=visKapitel&cid=747

 

Brugen af CRP-test i almen praksis

Drøftelse i klyngen

 • Drøft årsager til variation
 • Hvornår tager I CRP-test i praksis?
 • Hvordan har I organiseret CRP-testen, hvilken rolle spiller personalet?
 • Hvordan tolker I CRP-værdierne og hvilken betydning har værdierne i forhold til ordination af antibiotika i jeres praksis?
 • Hvordan håndterer I eventuelle patientønsker om CRP-tests?
 • Hvad lægger I vægt i kommunikationen med patienten, når I fortæller om CRP-testen og tolkning af CRP-værdier?
Brugen af CRP-test i almen praksis

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med /følge op på temaet i klyngen?

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde. For at følge op på en eventuel indsats med et nyt dataudtræk, anbefaler vi, at I venter mindst 3 måneder.

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Brugen af CRP-test i almen praksis

Hvad fokuserer vi på?

Afsættet for klyngedrøftelsen er antal afregnede CRP-målinger (ydelse 7120) pr. praksis i en periode på 3-5 år.

Data viser på ydernummerniveau:

 • Andel af sikrede patienter i praksis, som har fået foretaget CRP-måling (ydelseskode 7120) i en periode på 3-5 år.
 • Udvikling i brugen af 7120 i en periode på 3-5 år på praksisniveau.
 • Procentantal af CRP-målinger på børn 0-15 år i det aktuelle år på praksisniveau.
 • Praksis’ procentvise afvigelse fra klyngens gennemsnitlige antal CRP-målinger.

CRP-testen i almen praksis

Der er de senere år samlet set sket en markant stigning i anvendelsen af CRP-test i almen praksis. Observationelle og randomiserede forsøg har vist, at CRP kan anvendes ved akutte luftvejsinfektioner til at reducere antibiotikaforbruget, uden at det øger sygeligheden eller komplikationsraten. Hvor stor reduktion i antibiotikaforbruget, der kan forventes ved brug af CRP, afhænger af de anvendte grænseværdier.

Kilde: DSAM vejledning CRP

Andre studier peger på, at CRP-testen i sig selv ikke entydigt reducerer antibiotikaforbruget.

Kilde: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:843034/FULLTEXT01.pdf
Kilde: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010130.pub2/full

 

Indikation

CRP-test kan benyttes ved mistanke om akut inflammatorisk tilstand samt mistanke om kronisk infektion eller inflammatorisk sygdom samt monitorering af kroniske og akutte inflammatoriske sygdomme.

CRP-testen er et lægeligt hjælperedskab, som sammen med anamnese og klinisk undersøgelse kan underbygge den kliniske beslutningsproces med henblik på at udelukke en klinisk betydende bakteriel infektion.

Hvis man er sikker på, at en infektion enten bør eller ikke bør behandles med antibiotika, er der som udgangspunkt ingen grund til at lave en CRP-test.

En forhøjet værdi og især en let forhøjet værdi er et uspecifikt fund.

https://vejledninger.dsam.dk/luftvejsinfektioner/?mode=visKapitel&cid=747
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/c-reaktivt-protein-crp/

OBS: Der kun er begrænset videnskabelig dokumentation for anvendelsen af CRP ved øvre luftvejsinfektioner udover akut rhinosinuitis.

CRP er udokumenteret og ikke relevant ved akut faryngo-tonsillitis eller akut otitis media.

CRP-målinger < 24 timer fra sygdomsdebut bør anvendes med forsigtighed, da der som regel går mindst 1 døgn, før man kan forvente en væsentlig stigningi koncentrationen af CRP.

Forsigtighed anbefales ved brug af CRP til børn eller ved svær komorbiditet i almen praksis pga. få data vedrørende disse patientgrupper.

https://vejledninger.dsam.dk/luftvejsinfektioner/?mode=visKapitel&cid=747

Antibiotika?

En CRP-måling < 20 mg/l taler imod bakteriel infektion, og antibiotika kan som regel undlades.

Hos en ikke-akut medtaget patient med CRP mellem 20 og 75 mg/l, kan en vent og se-recept overvejes.

https://vejledninger.dsam.dk/luftvejsinfektioner/?mode=visKapitel&cid=747

 

Drøftelse i klyngen

Brugen af CRP-test i almen praksis
 • Drøft årsager til variation
 • Hvornår tager I CRP-test i praksis?
 • Hvordan har I organiseret CRP-testen, hvilken rolle spiller personalet?
 • Hvordan tolker I CRP-værdierne og hvilken betydning har værdierne i forhold til ordination af antibiotika i jeres praksis?
 • Hvordan håndterer I eventuelle patientønsker om CRP-tests?
 • Hvad lægger I vægt i kommunikationen med patienten, når I fortæller om CRP-testen og tolkning af CRP-værdier?

Opsamling

Brugen af CRP-test i almen praksis
 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med /følge op på temaet i klyngen?

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde. For at følge op på en eventuel indsats med et nyt dataudtræk, anbefaler vi, at I venter mindst 3 måneder.