Overaktiv blæresyndrom – Medicin i Midt

Overaktiv blæresyndrom – Medicin i Midt

Overaktiv blæresyndrom – Medicin i Midt

Hvad fokuserer vi på?

Brug af farmakologisk behandling ved overaktiv blæresyndrom.

Datagrundlaget er

 • En opgørelse over forbruget af lægemidler til behandling af overaktiv blære for hver praksis i klyngen, set i forhold til forbruget i alle praksis i Region Midtjylland
 • En opgørelse over hvor meget regionens rekommandationer udgør af det samlede forbrug
 • En opgørelse over udviklingen for hver praksis, samt en opgørelse af hvor meget Mirabegro (Betmiga), udgør af det samlede forbrug

Forbrug er opgjort i DDD (Definerede Døgn Doser) /1.000 sikrede

Hvad ved vi?

På baggrund af beskeden effekt og potentielle bivirkninger bør indikationen for farmakologisk behandling overvejes nøje. Ved fortsat indikation overvej valg af lægemiddel, da der er store prisforskelle, mens effekten stort set er ligeværdig for alle lægemidlerne i gruppen.

På trods af den beskedne effekt er der et forholdsvist højt forbrug af lægemidler til overaktiv blære. Langt størstedelen af forbruget ligger på solifenacin og mirabegron.

I godt halvdelen af tilfældene startes patienterne op i almen praksis.

Anbefalinger

De vigtigste anbefalinger er:

 • Delt 1. valg mellem solifenacin (Vesicare) og tolterodin (Detrusitol Retard), begge antikolinergika – Generelt tilskud
 • 2. valg er mirabegron (Betmiga), ?3-agonist – Klausuleret tilskud
 • De øvrige antikolinerge lægemidler anbefales ikke og har ikke generelt tilskud
 • Forud for opstart af farmakologisk behandling, bør patienten lave 3 døgns væskevandladningsskema og modtage almene råd om væskeindtag og toiletvaner.
 • Effekten af de forskellige præparater i denne gruppe er begrænset, men stort set ligeværdige, dette gælder også mirabegron. Der er gennemsnitligt en effekt svarende til 0,6 færre vandladninger pr. døgn og et fald på 0,5 inkontinensepisode pr. døgn overfor placebo.
 • Overvej pausering af farmakologisk behandling og vurdér herefter den fortsatte behandling.

Vær opmærksom på at solifenacin og tolterodin har antikolinerge bivirkninger, f.eks. mundtørhed, obstipation, urinretention, sløret syn, takykardi, svimmelhed, døsighed og kognitiv påvirkning. Hos ældre se øget faldtendens.

Mirabegron har ikke antikolinerge bivirkninger, men risiko for takykardi og muligvis hypertension.

Overaktiv blæresyndrom – Medicin i Midt

Drøftelse i klyngen

Hvad er klinisk praksis hos jer ved ordination af midler mod overaktiv blære i forhold til:

 • Opstart af behandling?
 • Valg af præparat?
 • Opfølgning på behandling hver 6.-12. mdr.?
 • Evt. pausering og seponering?
 • Indikation for fortsat behandling?
 • Kommunikation med patienterne?
 • Eventuel inddragelse af praksispersonale?

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde. Der kan bestilles nye data efter ca. 1 år.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

I kan få overblik over jeres patienter i jeres praksis via journalsystemets statistikprogram.

Når I har overblik over de patienter, der får lægemidler mod overaktiv blære, kan behandlingen revurderes for den enkelte patient.

Mulige ideer til indkaldelse af patienter

 • Via brev
 • Via telefon
 • I forbindelse med receptfornyelse
 • I forbindelse med anden kontakt med patienten

Overvejelser i forbindelse med konsultation

 • Hvor længe har behandlingen varet?
 • Opleves effekt?
 • Vurdering af eventuelle bivirkninger
 • Er der fortsat indikation?

 

For yderligere information, læs mere i informationspakkerne https://www.kortlink.dk/sundhed/24kau.

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Overaktiv blæresyndrom – Medicin i Midt

Hvad fokuserer vi på?

Brug af farmakologisk behandling ved overaktiv blæresyndrom.

Datagrundlaget er

 • En opgørelse over forbruget af lægemidler til behandling af overaktiv blære for hver praksis i klyngen, set i forhold til forbruget i alle praksis i Region Midtjylland
 • En opgørelse over hvor meget regionens rekommandationer udgør af det samlede forbrug
 • En opgørelse over udviklingen for hver praksis, samt en opgørelse af hvor meget Mirabegro (Betmiga), udgør af det samlede forbrug

Forbrug er opgjort i DDD (Definerede Døgn Doser) /1.000 sikrede

Hvad ved vi?

På baggrund af beskeden effekt og potentielle bivirkninger bør indikationen for farmakologisk behandling overvejes nøje. Ved fortsat indikation overvej valg af lægemiddel, da der er store prisforskelle, mens effekten stort set er ligeværdig for alle lægemidlerne i gruppen.

På trods af den beskedne effekt er der et forholdsvist højt forbrug af lægemidler til overaktiv blære. Langt størstedelen af forbruget ligger på solifenacin og mirabegron.

I godt halvdelen af tilfældene startes patienterne op i almen praksis.

Anbefalinger

De vigtigste anbefalinger er:

 • Delt 1. valg mellem solifenacin (Vesicare) og tolterodin (Detrusitol Retard), begge antikolinergika – Generelt tilskud
 • 2. valg er mirabegron (Betmiga), ?3-agonist – Klausuleret tilskud
 • De øvrige antikolinerge lægemidler anbefales ikke og har ikke generelt tilskud
 • Forud for opstart af farmakologisk behandling, bør patienten lave 3 døgns væskevandladningsskema og modtage almene råd om væskeindtag og toiletvaner.
 • Effekten af de forskellige præparater i denne gruppe er begrænset, men stort set ligeværdige, dette gælder også mirabegron. Der er gennemsnitligt en effekt svarende til 0,6 færre vandladninger pr. døgn og et fald på 0,5 inkontinensepisode pr. døgn overfor placebo.
 • Overvej pausering af farmakologisk behandling og vurdér herefter den fortsatte behandling.

Vær opmærksom på at solifenacin og tolterodin har antikolinerge bivirkninger, f.eks. mundtørhed, obstipation, urinretention, sløret syn, takykardi, svimmelhed, døsighed og kognitiv påvirkning. Hos ældre se øget faldtendens.

Mirabegron har ikke antikolinerge bivirkninger, men risiko for takykardi og muligvis hypertension.

Drøftelse i klyngen

Overaktiv blæresyndrom – Medicin i Midt

Hvad er klinisk praksis hos jer ved ordination af midler mod overaktiv blære i forhold til:

 • Opstart af behandling?
 • Valg af præparat?
 • Opfølgning på behandling hver 6.-12. mdr.?
 • Evt. pausering og seponering?
 • Indikation for fortsat behandling?
 • Kommunikation med patienterne?
 • Eventuel inddragelse af praksispersonale?

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde. Der kan bestilles nye data efter ca. 1 år.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

I kan få overblik over jeres patienter i jeres praksis via journalsystemets statistikprogram.

Når I har overblik over de patienter, der får lægemidler mod overaktiv blære, kan behandlingen revurderes for den enkelte patient.

Mulige ideer til indkaldelse af patienter

 • Via brev
 • Via telefon
 • I forbindelse med receptfornyelse
 • I forbindelse med anden kontakt med patienten

Overvejelser i forbindelse med konsultation

 • Hvor længe har behandlingen varet?
 • Opleves effekt?
 • Vurdering af eventuelle bivirkninger
 • Er der fortsat indikation?

 

For yderligere information, læs mere i informationspakkerne https://www.kortlink.dk/sundhed/24kau.