Lav jeres egen datapakke

I har mulighed for selv at sætte jeres egen datapakke sammen. Data er som udgangspunkt altid på aggregeret niveau. Her på siden kan I se nogle typer af data, som I kan bygge en pakke op omkring. Hvis I har et ønske om at arbejde med andre data, kan I skrive til os på klynger@stab.rm.dk.

Som udgangspunkt tilbyder MidtKraft at trække følgende data til klyngen:

Data er som udgangspunkt altid aggregerede. I beslutter selv i klyngen, om I arbejder med åbne eller lukkede data. Husk at have opdateret klyngesiden på kiap.dk, hvis der er sket ændringer af klyngens medlemmer.

TIP TIL DATA

I kan i klyngen få et overblik over jeres kommunes sundhed med ”Sundhed på en side”. Data bygger på den nationale undersøgelse ”Hvordan har du det?” fra 2021. Find jeres kommune her (scroll ned og klik på “Undersøgelserne” og “Sundhed på en side”).

Når I bestiller data, så gør det i god tid – mindst 8 uger før I skal bruge data. For at bestille data skal I skrive til klynger@stab.rm.dk.

Afregningsdata / ydelsesdata

Datakilde: Afregningsdata bygger på afregnede ydelser fra praksis/speciallægepraksis i Region Midtjylland. Alle ydelseskoder kan danne grundlag for en opgørelse

– fx konsultationer; fysiske, telefon, mail mv , Brug af video i praksis, Influenzavaccination, Tympanometri, §2-aftale Akutfunktion (ydelseskode 4449)

Opgørelse: Klyngeteamet laver en opgørelse, som viser udviklingen over tid for hver praksis i klyngen. Data opgøres pr. 1000 sikrede i praksis, så det er muligt at sammenligne store og små praksis og der foretages sammenligning mellem praksis i klyngen og med gennemsnit for alle praksis i regionen.  Data kan også opdeles på alder og køn.   

Ordiprax

Datagrundlaget er apotekernes indberetninger til Lægemiddelstyrelsens statistikregister. Data viser indløste recepter for egne patienter på ydernummerniveau, og ikke på autorisationsnummer. Det er derfor ikke muligt at se den enkelte læges ordinationsmønster i en flermandspraksis med ét ydernummer. Opgørelserne beregnes kvartalsvist for en periode på 12 kvartaler, og baseres på den ATC-klassifikation og de DDD-værdier (Defineret DøgnDosis), som er gældende i det seneste kvartal. (DDD værdier fastsættes internationalt af WHO, læs mere om DDD her). Enkelte lægemidler har ingen tilknyttet DDD-værdi (eksempelvis kloramfenikol). Her kan mængde ikke beregnes, og det er derfor kun data for AUP (Apotekernes udsalgspris), der vises.

For de lægemidler, der opgøres i DDD er det muligt at få en visning med enten absolutte tal eller hvor data er standardiseret i forhold til alder og køn. Som udgangspunkt bruges aldersstandardiserede data i klyngepakkerne.

Data vises på praksisniveau, samt med gennemsnit for klyngen. Når det er muligt, angives også den regionale fordeling ved hjælp af 25% og 75% kvartiler, som angiver hhv. den fjerdedel af praksis med det laveste forbrug og det højeste forbrug.

Henvisningsdata

Datakilde: Henvisningsdata bygger på sendte henvisninger fra almen praksis til sygehuse i RM, og indløste henvisninger som er sendt fra almen praksis til andre praktiserende speciallæger. Datakilden er Medcom Statistikdatabase (baseret på hver praksis’ lokationsnummer).

Eksempel:

– Antal henvisninger sendt til kræftpakkeforløb

– Antal afviste henvisninger sendt fra almen praksis til fx psykiatrien i RM.

Opgørelse: Klyngeteamet laver en opgørelse, som viser udviklingen over tid for hver praksis i klyngen. Data opgøres pr. 1000 sikrede i praksis, så det er muligt at sammenligne store og små praksis i klyngen og hvis muligt også en sammenligning med gennemsnit for alle praksis i regionen. Erfaringsmæssigt er datagrundlaget ofte meget begrænset, og derfor foretages i stedet en opgørelse i absolutte tal pr. praksis i klyngen.  

Laboratorie- og mikrobiologiske data

Datakilde: Regionens LABKA II database og mikrobiologiske database, som indeholder alle rekvirerede analyser (via WebReq) og analysesvar på rekvisitioner fra praktiserende speciallæger og sygehusafdelinger i RM (Blodprøver, urinprøver og andre mikrobiologiske prøver).

Fx – LDL (familiær hyperkolesterolæmi), D-vitamin, B12-vitamin, allergitest, fæces-antigentest.

Opgørelse: Klyngeteamet laver en opgørelse, som viser udviklingen over tid, for hver praksis i klyngen. Data opgøres pr. 1000 sikrede i praksis, så det er muligt at sammenligne store og små praksis og hvis muligt også en sammenligning med gennemsnit for alle praksis i regionen. Det vil også være muligt at inddele på relevante aldersgrupper.

Hospitalsdata (diagnoser og procedurer)

Datakilde: Regionens EPJ-system, som indeholder data for alle patientkontakter, incl. diagnoser, operationer og procedurer. Det er muligt at lave opgørelser over antal patienter tilhørende praksis, som i sygehusdataene er registreret med specifikke diagnoser eller procedurer.

Fx – patienter opstartet i udvalgte kræftpakkeforløb, med efterfølgende kræftdiagnose og opgørelse af hitrate for henvisende almen praksis (antal patienter med bekræftet kræftdiagnose i procent af antal henviste patienter til kræftpakken)

– patienter som har fået udført CT-scanning, røntgen af thorax eller lignende.

– patienter med specifik diagnose

Opgørelse: Klyngeteamet laver en opgørelse, som viser udviklingen over tid, for hver praksis i klyngen. Data opgøres pr. 1000 sikrede i praksis, så det er muligt at sammenligne store og små praksis og der foretages sammenligning med gennemsnit for alle praksis i regionen. Det vil også være muligt at inddele på relevante aldersgrupper.

Kvalitetsprojekt med hospitalsafdeling

Der er mulighed for andre data – eksempelvis hvis en klynge ønsker at lave et fælles kvalitetsprojekt med en afdeling på et hospital. Det forudsætter, at der er lavet en fælles projektformulering, og at projektet er godkendt af hospitalsledelsen på hospitalet. Ved projekter som kræver godkendelse fra en hospitalsledelse anbefaler vi, at I søger i god tid om data – gerne 3-4 måneder før mødet. På den måde sikrer vi, at der er tid til processen, og at der også kan være en dialog om, hvordan data skal præsenteres mm.

Eksempler på data, som klynger har bestilt hos MidtKraft

– Opgørelse over afviste henvisninger i psykiatrien
– Ydelse 2112 (første behandling af større sår)
– Egne patienters forbrug af lægevagtsydelser
– Akut funktion ydelse
– Oversigt virtuelle ydelser (ydelse 0204 – aftalt tlf. kons., 0127 – e-kons m. kommune)
– Prostata cancer
– Sekundær analgetika medicin
– Sovemedicin

Kontakt

Kontakt